Home Tech lawyers นิติกรรมใดบ้างที่ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาล

นิติกรรมใดบ้างที่ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาล

918
SHARE
นิติกรรมที่ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาล ตามมาตรา ๑๕๗๔
นิติกรรมที่ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาล ตามมาตรา 1574 -ผู้แทนโดยชอบธรรมจะให้ผู้เยาว์กระทำแทน โดยตนอนุญาตให้ผู้เยาว์กระทำและไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อนไม่ได้ ถือเป็นการหลีกเลี่ยงมาตรา 1574 นิติกรรมไม่มีผลผูกพันผู้เยาว์
-การถอนชื่อผู้เยาว์ออกจากโฉนด เป็นการกระทำให้สิ้นสุดลงบางส่วนซึ่งทรัพย์สินของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับอสังฯ ตาม (2)
-กรณีตาม (1) ขาย แลกเปลี่ยน ฯลฯ รวมถึงสัญญาจะซื้อจะขายด้วย
แม้ภายหลังศาลจะอนุญาตก็ไม่ทำให้นิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์อยู่ก่อนแล้วกลับสมบูรณ์ขึ้นมาได้ ไม่ผูกพันผู้เยาว์ -แม้จะตกลงกันให้จดทะเบียนโอนเมื่อผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วก็ไม่ได้ -มารดาโอนขายที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายที่เจ้ามรดกทำไว้ก่อนตาย ใช้ได้ -***แต่มีฎีกา 5358/44 วินิจฉัยว่าผู้เยาว์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินที่มีกำหนดส่งมอบที่ดินภายหลังบรรลุนิติภาวะได้
ขายที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลถือว่าเป็นการครอบครองแทนผู้เยาว์ แม้จะแจ้งให้ผู้เยาว์ไปจดทะเบียนโอนเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วและผู้เยาว์ไม่คัดค้าน ก็ไม่ใช่การแจ้งเปลี่ยนลักษณะการยึดถือหรือถือว่าผู้เยาว์สละสิทธิครอบครองไม่
ผู้เยาว์เพียงแต่มีชื่อในโฉนดแทนเท่านั้น ผู้แทนโดยชอบธรรมย่อมมีอำนาจขายที่ดินได้โดยไม่ต้องขออนุญาตศาล
-กรณีให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี ตาม (5) สัญญาเช่าผูกพันเพียง 3 ปีเท่านั้นแม้เป็นสัญญาเช่าต่างตอบแทนชนิดพิเศษ
กรณีตาม (7) ห้ามเฉพาะการให้กู้ยืมเงินของเด็ก แต่ไม่ห้ามผู้ใช้อำนาจปกครองกู้ยืมเงินแทนเด็ก
-กรณีตาม (11) ห้ามนำทรัพย์สินไปแสวงหาประโยชน์ การขายสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่การนำทรัพย์ไปหาประโยชน์ไม่ต้องขอศาล
-ผู้จัดการมรดกนำที่ดินมรดกเป็นทุนจัดตั้งบริษัท แล้วให้ทายาทถือหุ้น เนื่องจากไม่สามารถแบ่งที่ดินให้ทายาทเป็นส่วนสัดได้ เป็นเรื่องจัดการมรดกไปตามความจำเป็น ตามมาตรา 1719 และ 1736 ไม่ใช่การทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล
-กรณีตาม (12) ประนีประนอมยอมความ ไม่ว่าผู้เยาว์จะได้หรือเสียประโยชน์ก็ตาม และไม่มีผลผูกพันเจ้าของอื่นด้วยเจ้าของทรัพย์สินทุกคนที่ตกลงด้วยไม่อาจบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความได้ -การท้ากันไม่ใช่การทำนิติกรรม ใช้บังคับได้ไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก่อน
โดย นคร  ธรรมราช
SHARE