Home Tech lawyers ข้อหัวใหม่ เจ้าะข้อสอบปรนัย เอกสารเล่มที่ 9 หน้า 86-89 การบริหารงานธุรการศาลอาญา (ใหม่)

ข้อหัวใหม่ เจ้าะข้อสอบปรนัย เอกสารเล่มที่ 9 หน้า 86-89 การบริหารงานธุรการศาลอาญา (ใหม่)

345
SHARE

เผยแพร่โดย นคร ธรรมราช · 14 สิงหาคม 2015 เวลา 18:30 น. ข้อหัวใหม่ เจ้าะข้อสอบปรนัย เอกสารเล่มที่ 9 หน้า 86-89 การบริหารงานธุรการศาลอาญา (ใหม่)

13 สิงหาคม 2015 เวลา 19:41 น. 

1.ข้าราชการตุลาการ  ในศาลอาญาประกอบด้วย 

1/1.อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลบริหารงานในศาลอาญา

1/2.รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

1/3ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญา

1/4.ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา

1/5.ผู้พิพากษาศาลอาญา

1/6.เลขานุการศาลอาญา

1/7. ผู้พิพากษาประจำศาล  และ

1/8.ผู้ช่วยผู้พิพากษา  มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี

 

 2.ศาลอาญาจัดแบ่งคณะผู้พิพากษาเป็น 26 คณะ เป็น           

2/1.ผู้พิพากษาประจำสำนักคดียาเสพติด 13 คณะ

2/2.ผู้พิพากษาประจำสำนักคดีอาญาทั่วไป  13  คณะ  แต่ละคณะมี

2/3.ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา  1  คน และ

2/4.ผู้พิพากษาซึ่งเป็นองค์คณะอีก 1-3 คน

3.ข้าราชการศาลยุติธรรม

ข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลอาญา ทำหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้งานพิจารณา พิพากษาคดีของศาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และรวดเร็ว  เช่น

3/1. ตรวจคำฟ้อง  คำร้อง  คำขอ

3/2.พิมพ์เอกสารพิมพ์คำพิพากษา

3/4.ปฏิบัติหน้าที่ในห้องพิจารณา

3/5. แนะนำและให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน และ

3/6.ปฏิบัติงานธุรการอื่นโดยมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

4.ระบบงานธุรการได้แบ่งส่วนราชการของศาลอาญาเป็น 6 ส่วน คือ

4/1. ส่วนช่วยอำนวยการ

4/2. ส่วนคลัง

4/3. ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

4/4. ส่วนจัดการงานคดี

4/5. ส่วนช่วยพิจารณาคดี

4/6. ส่วนไกล่เกลี่ย และประนอมข้อพิพาทและคุ้มครองสิทธิ

4/1.ส่วนช่วยอำนวยการ  ประกอบด้วย

4/1//1.. งานสารบรรณทั่วไป

4/1/2.งานสารบรรณคดี

4/1/3.งานเลขานุการผู้บริหาร

 

4/2.ส่วนคลัง  ประกอบด้วย      

4/2/1. งานการเงินและบัญชี

4/2/3.งานพิมพ์คำพิพากษา

4/2/4.งานเก็บและคืนหลักทรัพย์ประกัน

4/2/5.งานปรับพินัยและปรับนายประกัน

4/2/6.งานพัสดุ อาคาร สถานที่ และรักษาความปลอดภัย

4/3.ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย   

4/3/1.กลุ่มงานบริการประชาชน

4/3/2. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ คุ้มครองสิทธิ

4/3/3. กลุ่มงานบังคับคดี

4/4.ส่วนจัดการงานคดี  ประกอบด้วย (ออกสอบ)

4/4/1. กลุ่มงานก่อน/หลังคำพิพากษา คดีอาญาทั่วไปประกอบด้วย

1.งานรับฟ้อง/ฝากขัง/หมายค้น/หมายจับ

2 งานเก็บสำนวนคดีดำ

3. งานเก็บเอกสารและของกลาง

4. งานส่งคำคู่ความ

5. งานอุทธรณ์-ฎีกา

4/4/2. กลุ่มงานก่อน/หลังคำพิพากษา คดียาเสพติดประกอบด้วย           

1.งานรับฟ้อง/ฝากขัง/หมายค้น/หมายจับ

2. งานเก็บสำนวนคดีดำ

3. งานออกหมาย

4. งานอุทธรณ์-ฎีกา

5. งานเก็บสำนวนคดีแด

4/5. ส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วย

4/5/1 กลุ่มงานสนับสนุนการพิจารณาคดีและนิติกรองค์คณะและกลุ่มงานคำพิพากษาประกอบด้วย

1. งานเวรชี้

2. งานสืบเสาะ / คุมประพฤติ / ทนายขอแรง

3. งานสารบบคดีแดง

4. งานพิมพ์คำพิพากษา

5. งานพิมพ์คำพิพากษา

4/5/2. กลุ่มงานหน้าบัลลังก์

1. งานเตรียมสำนวนก่อนวันนัด

2. งานหน้าบัลลังก์และถอดเทปบันทึกเสียง

3. ศูนย์นัดความ

4/6. ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทและคุ้มครองสิทธิประกอบด้วย

4/6/1 กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

4/6/2 กลุ่มงานวิชาการและแผนงานโครงการ ประกอบด้วย

1. งานวิชาการและแผนงานโครงการ

2. งานสารสนเทศ

3. งานสถิติ

4. งานห้องสมุด

SHARE